بازدید دکتر نیکویی دبیر کمیته بهره وری جهاد کشاورزی

بازدید دکتر نیکویی دبیر کمیته بهره وری جهاد کشاورزی به همراه مهندس صادقی رئیس فراکسیون اتحاد بر توسعه پایدار و دکتر شهابی رئیس مرکز تحقیقات و کشاورزی اصفهان از مجموعه آشیان گل نرجس

Your Content Goes Here