واردات80 تن گوشت گرم گوسفندی از کشور گرجستان به مقصد استان تهران و تحویل به سردخانه شرکت روناک پروتئین.