بازدید آقای دکتر زینلی

بازدید آقای دکتر زینلی مشاور وزیر و مجری طرح ملی گیاهان دارویی،آقای مهندس کمالیون، آقای مهندس رئیس زاده و آقای مهندس پارسایی و دکتر بحرینی از مجموعه شرکت آشیان گل نرجس
Your Content Goes Here