بازدید آقای دکتر زینلی مشاور وزیر و مجری طرح ملی گیاهان دارویی

بازدید آقای دکتر زینلی مشاور وزیر و مجری طرح ملی گیاهان دارویی،آ قای مهندس کمالیون، آقای مهندس رئیس زاده و آقای مهندس پارسایی و دکتر بحرینی از مجموعه شرکت آشیان گل نرجس