گوسفندان پس از قرنطینه ذبح و به صورت لاشه های گرم کفن پوش با وزن تقریبی 13 الی 15 کیلوگرم به وسیله کامیون یخچال دار وارد ایران می شود و به سردخانه های زیر نظر پشتیبانی امور دام تحویل داده می شود و در اختیار شبکه توزیع قرار می گیرد.